Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og reklamationsvilkår for erhvervsdrivende og private Salg, service, reservedele og tilbehør 

1. Aftalens grundlag 

1.1. Nærværende salgs- og reklamationsvilkår (februar 2022) (Betingelserne) gælder for salg, reservedele, service, montering, reparation og øvrige leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. Hvis der ved salg er indgået en aftale mellem parterne med andre salgs- og leveringsbetingel serne, har disse dog forrang i forhold til Betingelserne . 

1.2. Denne aftale er indgået mellem Dansk Maskincenter A/S, CVR-nummer 27210147 (Sælger), der er medlem af Dansk Maskinhandlerforening, og køber (Køber). 

1.3. Betingelserne har forrang for NL 92 og NLM 94, og er en del af alle aftaler indgået af Sælger. Ændringer af og tillæg til Betingelserne er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. 

2. SALGSMATERIALE, PRISLISTER MV. 2.1. Information og data anført i Sælgers generelle salgsmateriale, inklusiv tegninger, beskrivelser, tekniske dokumenter, beregninger, prislister og lignede, kan på ingen måde opfattes som indeholdende garantier, hverken direkte eller indirekte, og er kun bindende i det omfang, at en skriftlig aftale henviser til sådanne informationer og data. Alle anførte oplysninger om produkters tekniske specifikationer, dimensioner, kapacitet, priser og andre data, er kun bindende i det omfang disse udtrykkeligt er gengivet i ordrebekræftelsen 

3.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab fabrik (”Ex Works (EXW)”) på Sælgers forretningsadresse, og Køber bærer risikoen for det reparerede/ købtes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælger, således som dette begreb defineres i Incoterms 2020. 

3.2. Har parterne ikke aftalt et fast leveringstidspunkt, er Køber forpligtet til at afhente senest 2 arbejdsdage efter, at Køber er orienteret om at varen kan afhentes. Emballage/paller tages ikke retur. 

3.3. Sælger har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. Dersom det solgte skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af Køber, kan Sælger efter eget valg lade varerne bortsælge for Købers regning efter advis til Køber, eller opbevare det solgte for købers regning og risiko. Dette fritager ikke Køber fra at betale den aftalte købesum til forfaldstidspunktet. 

3.4. Køber er forpligtet til at undersøge alle produkter, leverancer og ydelser straks ved leveringen, for at sikre sig at leverancen er mangelfri og kontraktmæssig. Hvis Køber opdager en fejl eller mangel, som Køber ønsker at påberåbe sig, skal Køber straks og inden 5 dage foretage skriftlig og begrundet reklamation til Sælger. Hvis en fejl eller mangel, som Køber opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Køber, fortabes enhver misligholdelsesbeføjelse. 

4.1. Sælgers tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. 

4.2. Sælger tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, services, montering mv. til Køber skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. 

4.3. Køber kan ikke ændre en afgivet ordre uden Sælgers skriftlige accept. Alle ønsker om ændringer skal være skriftlige. 

4.4. Hvis Sælgers bekræftelse af en ordre på produkter og tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Køber ordre, og Køber ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Køber meddele det til Sælger skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen. 

5.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne leveringstidspunkt omtrentlig. 

5.2. Forventer Sælger en forsinkelse i leveringen af produkter, services, ydelser mv., tilstræber Sælger at orientere Køber herom og hermed samtidig om årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 

5.3. Sælger er alene ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold hos Sælger. 

5.4. Hvis forsinkelse skyldes forsinkelse fra underleverandører, mangelfulde varer leveret af underleverandører, forsinket leverancer, forsinkelse i fabrikation, manglende betaling af købesummen eller rater heraf eller øvrige hindringer, som Køber er ansvarlig for, udskydes leveringstidspunktet med så mange dage, som under hensyntagen til alle omstændigheder skønnes rimeligt. 

5.5. Undlader Sælger at levere produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af andre årsager end ovenfor, og forsinkelsen kan henføres forhold hos Sælger, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 15 dage, kan Køber hæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, og som ikke er leveret, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Sælger. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. 

5.6. Sælger er ikke ansvarlig for Købers eller tredjepart for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, eller andet økonomisk tab som følge af forsinkelse. 

6.1. Køber er forpligtet til nøje at iagttage de i Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger, givne forholdsregler om anvendelse og vedligeholdelse af det reparerede/købte. 

6.2. Konstaterer Køber, at det reparerede, købte eller øvrige leverancer ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks skriftligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen. 

6.3. Reklamationer over service/montering/reparation og øvrige leverancer udenfor garanti er Sælger uvedkommende. 

6.4. Ved salg af nye varer, elektriske anlæg, dæk og slanger, er reklamationer over mangelskrav fremkommet efter 12 måneder fra leverings- dagen Sælger uvedkommende. Ved salg af nye reservedele er fristen 6 måneder. 

6.5. Ved berettiget reklamation har Sælger afhjælpningsret, herunder ret til udbedring, ombytning eller efterlevering efter eget valg. Køber har ikke andre mangelsbeføjelser. I tilfælde af at afhjælpning, efter Sælgers opfattelse, ikke er mulig, forbeholder Sælger sig retten til at give en forholdsmæssig reduktion i købsprisen, eller tilbagetage defekte produkter mv., mod en forholdsmæssig 

3. Levering og risiko 

4. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser 

5. Sælgers ansvar ved forsinkelse 

6. Service, reklamation og mangler tilbagebetaling af købesummen til fuld og endelig afgørelse af Købers krav. 

6.6. Ved køb af brugte varer / maskiner eller reservedele påtager Sælger sig intet ansvar, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

6.7. Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger, mens Sælger kan fakturere Køber for uberettiget reklamation. Har Køber efter levering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelsafhjælpning. 

6.8. Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af anvisninger eller konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af Køber, eller som skyldes forkert betjening, mangelfuld vedligeholdelse, almindelig slitage, eller urigtig montering eller reparation foretaget af Køber, eller hvis der er tale om et tilfælde omfattet af force majeure, jf. punkt 12. 

6.9. I tilfælde af at Køber har ændret produkterne efter levering uden Sælgers skriftlige samtykke, hæfter Sælger ikke for mangler uanset årsag. 

6.10. Er en mangel forårsaget af eller opstået i dele leveret af Sælgers underleverandører eller arbejder udført af dennes underentreprenører hæfter Sælger ikke i videre omfang, end det er muligt at gennemføre og få fyldestgjort kravet overfor den pågældende. 

7. Priser 7.1. Alle priser angives i danske kroner (kr.) eksklusiv moms som anført i fakturaen. Prisen inkluderer ikke omkostninger relateret til fragt, montering eller forsikring, medmindre dette er udtrykkeligt anført i fakturaen. 

7.2. Det er Købers ansvar at indberette og betale alle gældende skatter og afgifter. 

7.3. Såfremt det er aftalt, at handel skal foregå med en anden valuta end danske kroner (kr.), forbeholder Sælger sig retten til at foretage prisændringer, som resultat af en ændring i valutakurser fra tidspunktet fra afgivelsen af tilbuddet og indtil betaling. 

7.4. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel af foretage prisændringer af ellers aftalte priser, herunder også for løbende leverancer, som følge af omkostningsstigninger, herunder men ikke begrænset til ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter, transportomkostninger, priser fra Sælgers leverandør, produktionsomkostninger mv., for alle bestilte, men ikke leverede produkter. 

8.1. Betaling skal ske til Sælger kontant ved det aftalte leveringstidspunkt, selv hvis levering udskydes på grund af Købers forhold, medmindre andet skriftligt er aftalt. 

8.2. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr. påbegyndt måned i morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker i tillæg til den aftalte kreditrente samt et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling. 

8.3. Køber har ikke adgang til nogen form for modregning i købesummen, medmindre Sælger skriftligt har godkendt en sådan modregning. Endvidere har Køber ikke adgang til at nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance, medmindre dette er skriftligt accepteret af Sælger. 

8.4. Undlader Køber at betale en forfalden faktura for varer, services eller øvrig leverance senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Sælger, har Sælger endvidere ret til at: • ophæve salget af de varer, services eller øvrig leverance som forsinkelsen vedrører, 

• ophæve salget af de varer, services eller øvrig leverance, som endnu ikke er leveret til Køber, eller kræve forudbetaling herfor, 

• suspendere fremtidige leveringer til Køber, indtil denne har ydet fuld betaling af alle udestående beløb, og/eller 

• gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. 

8.5. Hvis, efter Sælgers opfattelse, Købers betalingsevne (sandsynligvis) vil blive betydeligt reduceret efter afgivelse af tilbud eller på anden vis indgåelse af aftale, er Sælger berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse eller deponering af købsprisen, som betingelse for udførelse af ordren. 

9.1. Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller mangler eller Købers egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for drifts– tab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side, og uanset erstatningens art kan Sælger ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000 i alt iht. denne faktura. 

9.2. Ved service/montage/reparation ydes ikke direkte eller indirekte erstatning. 

9.3. Køber kan endvidere ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse, genmontering mv. af de genstande eller installationer, hvori Sælgers produktet måtte være indføjet. 

9.4. Sælgers ansvar er endvidere begrænset til fejl i Sælgers produkter, og ikke for fejl, der måtte opstå i forbindelse med at Sælgers leverancer føjes ind i eller til andres produkter. 

10.1. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Sælger, indtil købesummen inkl. renter og øvrige omkostninger er betalt. Køber er pligtig til inden levering at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel af det leverede, dog minimum for et beløb svarende til Sælgers til enhver tid værende tilgodehavende hos Køber, grundet det leverede samt sikre, at Sælger har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. 

10.2. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de i de anledninger nødvendige udvidede forsik ringer, jf. pkt. 10.1 

10.3. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant. 

10.4. Såfremt der måtte opstå skade eller slitage på det solgte, er Sælger berettiget til at kræve betaling for dette hvis det solgte tages tilbage/retur. 

10.5. Køber indestår for, at ibyttetagne maskiner mv. tilhører Køber i fri og ubehæftet stand, og at tredjemand ikke har rettigheder herover. Køber indestår endvidere for, at der ikke foreligger fejl og mangler ved det ibyttetagne, som ikke er oplyst til Sælger. Køber bærer risiko for eventuelle forringelser, som måtte opstå, indtil maskinen mv. er overgivet i Sælgers besiddelse. Eventuelle erstatningssummer vedrørende den ibyttetagne maskine mv. tilfalder Sælger. 

8. Betaling 

9. Erstatning 

10. Kreditkøb, ejendomsforbehold, forsikringspligt mv. 

11. PRODUKTANSVAR 11.1. Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige bestemmelser i Produktansvarsloven. 

11.2. Sælger er endvidere alene ansvarlig for personskade, hvis det bevises at sådan skade var en følge af uagtsomhed eller forsømmelse af Sælger, eller en tredjepart for hvem Sælger er ansvarlig. 

11.3. I tilfælde af at et krav om produktansvar pålægges Sælger i relation til tredjepart, er Køber forpligtet til at friholde og godtgøre Sælger, uanset ansvarsgrundlag. 

11.4. Køber er forpligtet til at acceptere samme værneting og lovvalg som Sælger i tilfælde af sagsanlæg vedrørende produktansvar. 

11.5. I tilfælde af at en tredjepart fremsætter et krav om produktansvar mod en af parterne, skal vedkommende part, uden yderligere ophold give den anden part besked om dette.

12. FORCE MAJEURE 12.1. Uanset det førnævnte hæfter Sælger ikke for forsinkelser og misligholdelse, helt eller delvist, som er en følge af en force majeure begivenhed, herunder men ikke begrænset til krig (varslet eller ikke varslet), revolution, oprør, uroligheder, oversvømmelse, jordskælv, eksplosioner, embargo, mangel på grundlæggende råvarer, knaphed af ressourcer, mangel på eller fejl i transport, civil ulydighed, strejke, arbejderoptøjer, lockout, blokade, eksportforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, pandemi, væsentlige prisstigninger, brand, hærværk, tyveri, ethvert usædvanligt eller uventet regerings- eller statsindgreb eller lignende omstændigheder, som er uden for Sælgers kontrol, og hvis følger Sælger ikke har kunnet afværge. 

12.2. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. 

12.3. Hvis levering af varerne er midlertidig forhindret på grund af force majeure, suspenderes leveringsforpligtelsen i den periode, hvor force majeure situationen eksisterer med den virkning, at Køber ikke har ret til at ophæve aftalen. Dog kan begge parter, såfremt opfyldelse af aftalen, levering af varerne eller andre forpligtelser er forhindrede i mere end en periode på 120 sammenhængende dage, ophæve de forpligtelser, der er forhindrede som følge af force majeure. 

13. FORTROLIGHED 13.1. Køber må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Sælgers erhvervshemmeligheder eller andre informationer tilhørende Sælgers uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. 

13.2. Køber må ikke skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Sælgers fortrolige oplysninger. Køber skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. 

13.3. Købers forpligtelser gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør, uanset årsagen til ophøret 

14. TRANSPORT AF RETTIGHEDER 14.1. Sælger er berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjepart til eje eller sikkerhed. Sælger er forpligtet til at underrette Køber om en sådan overdragelse. 

15.1. Ved aftaler med forbrugere gælder Betingelserne, medmindre at andet følger af ufravigelige regler. 

15.2. For salg af varer til private Købere (forbrugere) gælder købeloven, herunder 24 måneders reklamationsret. 

15.3. Ved kreditkøb med ejendomsforbehold gælder punkt10, og herudover er forbrugere forpligtet til at betale mindst 20% af købesummen senest ved levering af det købte samt indgå en fast afdragsordning med Sælger. 

15.4. Reklamationer over service/montering/reparation udenfor garanti skal være sket inden tre måneder efter levering, da reklamationerne ellers er Sælger uvedkommende. Ved berettiget reklamation har Sælger afhjælpningsret som nærmere beskrevet under punkt 5. 

16.1. Uoverensstemmelser om eller i forbindelse med denne aftale, der ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal forsøges bilagt ved mediation, Såfremt parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver part anmode Mediationsinstituttet om at udpege mediator. 

16.2. Såfremt tvisten ikke afsluttes ved mediation, afgøres sagen efter dansk ret, ved søgsmål ved byretten i Sælgers retskreds. 

16.3. Den International Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse 

15. Salg og service til private 

16.1. Uoverensstemmelser om eller i forbindelse med denne aftale, der ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal forsøges bilagt ved mediation, Såfremt parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver part anmode Mediationsinstituttet om at udpege mediator. 

16.2. Såfremt tvisten ikke afsluttes ved mediation, afgøres sagen efter dansk ret, ved søgsmål ved byretten i Sælgers retskreds. 

16.3. Den International Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse 

16. Tvister 

16.1. Uoverensstemmelser om eller i forbindelse med denne aftale, der ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal forsøges bilagt ved mediation, Såfremt parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver part anmode Mediationsinstituttet om at udpege mediator. 

16.2. Såfremt tvisten ikke afsluttes ved mediation, afgøres sagen efter dansk ret, ved søgsmål ved byretten i Sælgers retskreds. 

16.3. Den International Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse